Renditingimused

Only in Estonain Language.

1. MÕISTED
1. Rendileandja – Fun24 (Daddy Osaühing);
2. Rentnik– isik, kellega Rendileandja on sõlminud Lepingu;
3. Rendiperiood – ajaperiood Rendileandja poolt Rentnikule Vara väljastamisest kuni Vara nõuetekohase tagastamiseni Rentniku poolt;
4. Rendipäev– Rendiperioodi pikkus kalendripäevades;
5. Pool – Rendileandja või Rentnik või mõlemad;
6. Leping– Poolte vaheline kokkulepe lähtuda Vara rentimisel käesolevatest Renditingimustest
7. Vara – Lepingu alusel renditav vahend, seade või muu vara, mille loetelu on fikseeritud müügiarves;

2. RENTNIKU KINNITUSED
1. Lepingu sõlmimisega kinnitab Rentnik, et Rendileandja on Rentnikku piisavalt informeerinud ja instrueerinud järgnevast: renditava Vara omadused, rendihind, tehniline seisund, Vara kasutamist puudutavad juhendid ja eeskirjad, sh ohutusnõuded; Rentnik on saanud Rendileandjalt ammendavad vastused kõigile Vara kasutamist ja omadusi puudutavatele küsimustele;

3. LEPINGU SÕLMIMINE JA TÄHTAEG
1. Leping loetakse sõlmituks arvates konkreetse, renditava Varaga seonduva müügiarve tasumisest, tasumiskohustuse saabumisest või Vara üleandmisest sõltuvalt, mis saabub varem.
2. Rendisuhe algab Rendiperioodi algusega.
3. Esimeseks Rendipäevaks on Vara Rentnikule üleandmise päev. Rendiperioodi kehtivuse viimaseks päevaks on Vara nõuetekohase tagastamise päev.
4. Rendiperioodi pikkuseks on Rentniku e-poes (fun24.ee) Vara kirjelduse juures märgitud periood.

4. VARA ÜLEANDMINE JA TAGASTAMINE
1. Vara antakse Rentniku kasutusse üle Rendileandja asukohas või kulleri/posti teel.
2. Rentnik võib Vara tagastada vabalt valitud päeval, kuid hiljemalt Rendiperioodi lõpuks.
3. Vara vastuvõtmisel on Rentnik kohustatud koheselt kontrollima Vara hulka, kvaliteeti ja tehnilist seisundit ning teatama Rendileandjale viivitamatult kõigist temale teatavaks saanud puudustest ning pretensioonidest seoses Varaga.
4. Vara peab tagastamisel olema samas tehnilises seisundis, milles Rentnik Vara sai, arvesse võttes normaalset kulumist. Vara tuleb tagastada puhtana. Varaga kaasa tulnud kulumaterjali (nt suhkur, mullivedelik) ei pea tagastama, küll aga tühjad pakendid.
5. Kui Rendileandja tuvastab Vara tagastamisel või selle järgselt Vara kasutuskõlbmatuks muutumise või Vara väärtuse olulise vähenemise asjaolu tagajärjel, mille eest on vastutav Rentnik, on Rendileandjal õigus omal valikul kas keelduda Vara vastuvõtmisest ja nõuda Rentnikult hüvitist summas, mis vastab uue Vara uushanke hinnale või võtta Vara vastu ning nõuda Rentnikult Vara parandamise ja remondiga kaasnevate kõigi kulude hüvitamist.
6. Vara loetakse kaotsiläinuks, kui Vara ei ole tagastatud Rendileandjale 10 (kümne) päeva jooksul arvates Rendiperioodi lõppemisest.
7. Kui Rentnik ei tagasta Vara Lepingu lõppemisel tähtaegselt, on Rendileandjal õigus küsida rentnikult täiendavat Renditasu iga viivitatud päeva eest.

5. RENDITASU
1. Renditasu suurus on fikseeritud Rendileandja e-poes fun24.ee Vara juures.
2. Rendileandja annab Lepinguga kokkulepitud Vara Rentnikule üle pärast Renditasu laekumist või vastavalt Poolte kokkuleppele.
3. Renditasu kuulub tasumisele Rendileandja poolt väljastatava sellekohase arve (sh ettemaksuarve) alusel.

6. POOLTE KOHUSTUSED
1. Rentnik on kohustatud:
1. kasutama renditud Vara heaperemehelikult ning üksnes vastavuses Vara kasutusotstarbega;
2. järgima Vara kasutamisel kõiki Rendileandja poolt temale teatavaks tehtud juhiseid ning eeskirju, sh kasutus- ja ohutuseeskirju. Mistahes ebaselguse või küsimuse tekkimisel on Rentnik kohustatud võtma Rendileandjaga viivitamatult ühendust;
3. teatama Rendileandjale Vara mistahes kahjustumisest;
4. tagastama Rendiperioodi lõppedes Vara Rendileandjale Lepingus fikseeritud tingimustel ja korras;
2. Rendileandja on kohustatud:
1. andma Vara Rentnikule üle ning tagama Vara vastavuse Lepinguga kokkulepitud tingimustele;

7. VASTUTUS
1. Pooled vastutavad Lepingu rikkumisega teisele Poolele tekitatud otsese kahju eest, kui Lepingust ja selle lisadest ei tulene teisiti.
2. Rentnik vastutab Rendiperioodi aja jooksul Vara kadumise, hävimise ja kahjustumise eest, sh Vara rikete eest, välja arvatud rikked, mis on tingitud Vara normaalsest kulumisest või Rendileandja poolt temal lasuva remondikohustuse nõuetekohasest täitmata jätmisest.
3. Vara kaotsimineku ja hävimise korral loetakse Rendileandja kahjuks sama Vara uushanke hind, kahjustumise korral aga Vara kordategemiseks vajalike tööde kohalik keskmine turuhind.
4. Rendileandja ei vastuta Rentniku poolt Vara kasutamise käigus Rentnikule või kolmandale isikule tekitatud kahju eest.
5. Rendileandja vastutus Vara katkimineku korral Rendiperioodi jooksul piirdub üksnes Vara väljavahetamise, selle võimatusel aga Vara remondikohustusega mõistliku aja jooksul arvates sellekohase teate kättesaamisest ning Rentniku poolt Vara Rendileandjale tagastamisest.
6. Rendileandja ei vastuta kasutusjuhendis sisalduvast veast tuleneva kahju ega Vara funktsioonide osalise või täieliku lakkamise korral Rendiperioodi jooksul Rentnikule sellega seoses tekitatud mistahes kahju eest, sh Rentniku poolt saamata jäänud tulu või kolmandate isikute poolt Rentnikule esitatud nõuete eest.
7. Vara juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko, samuti Vara valdamisega seotud suurema ohu allika poolt tekitatud kahju hüvitamise kohustus läheb Rentnikule üle arvates Vara üleandmisest Rentnikule.

8. LEPINGU LÕPPEMINE JA LÕPETAMINE
1. Leping lõpeb Vara tagastamisel ning Lepingu kõigi kohustuste täitmisel Poolte poolt.
1. MUUD TINGIMUSED
2. Pooltevahelised Lepinguga seotud teated peavad olema esitatud e-posti või kirjaliku vestlusakna vahendusel
3. Lepingu tingimusi võib muuta mõlema Poole kirjalikul kokkuleppel.
4. Lepingu täitmisest tulenevad Poolte vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.
5. Rendisuhtele kohaldatakse Võlaõigusseaduse üürilepingu sätteid.